Damian Stygar kl. 1 TI2
Strona główna
I semestr
MBR
Instalacja Windows
System dwójkowy
System szesnastkowy
BIOS
HTML
Prawa autorskie
Ghost
II semestr
Procesory
Sposoby przyspieszania pracy komputera
Wirusy
Antywirusy
Przeglądarki internetowe
DOS
Pliki wsadowe
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux
Pliki wsadowe

Plik wsadowy (ang. batch file) to program komputerowy wykonywany w trybie wsadowym, tj. bez wpływu użytkownika na przebieg programu. Plik wsadowy to plik, w którym zapisany został program wsadowy. Programy wsadowe mogą być wykonywane w różnych systemach operacyjnych, w szczególności w systemach Unix, Linux, DOS, Windows i innych.Programem wsadowym może być kompilowany program komputerowy lub skrypt, czyli zapisany w pliku ciąg poleceń interpretowanych bez kompilacji przez powłokę systemu operacyjnego.Program wsadowy z założenia nie oczekuje współpracy (interakcji) z użytkownikiem w trakcie wykonywania się programu. Po uruchomieniu programu użytkownik nie ma wpływu na przebieg programu wsadowego, może jedynie oczekiwać na jego zakończenie lub ewentualnie przerwać jego działanie. Jednak jeśli program wsadowy wymaga podania parametrów potrzebnych do działania, np. opcji, nazwy pliku, katalogu czy nazwy użytkownika, należy podać je w chwili uruchamiania programu w wierszu poleceń jako argumenty wywołania programu. Często z programami wsadowymi utożsamiane są skrypty, ale nie wszystkie skrypty wykonywane są w trybie wsadowym, wiele skryptów działa bowiem w trybie interakcyjnym, tj. oczekując współdziałania użytkownika.Programy wsadowe na ogół nie wymagają interfejsu graficznego, często uruchamiane są w trybie tekstowym, czyli z wiersza poleceń. W systemie Windows mogą być także uruchamiane z wiersza poleceń zredukowanego do okna Uruchom w menu Start, lub eksploratora Windows przez uruchomienie pliku. Wynik działania programu wsadowego może być zapisany do pliku, wyprowadzony (wyświetlone) na ekran, może być wprowadzony jako zmiana w rejestrze systemu Windows lub przekazany do innego programu przy przetwarzaniu potokowym.Programy wsadowe mogą wykonywać zadania pozwalające na ich zautomatyzowanie. Typowymi zadaniami jest przetwarzanie tekstu lub powtarzające się zadania administratora systemu.

Programy wsadowe w systemach MS-DOS i MS WindowsW systemach MS-DOS i Windows typowym programem wsadowym jest plik tekstowy zawierający ciąg poleceń interpretera komend, z angielskiego nazywany batchem lub plikiem batchowym (ang. batch file); w środowisku uniksowym taki plik (zawierający ciąg poleceń powłoki systemowej) nazywany jest skryptem. Po uruchomieniu programu wsadowego interpreter czyta z pliku i wykonuje kolejne zapisane w nim polecenia.Programy wsadowe systemu MS-DOS posiadają rozszerzenia .BAT lub .CMD. AUTOEXEC.BAT to specjalny program wsadowy uruchamiany podczas startu systemu.Interpreterem komend (powłoką) w systemach MS-DOS i Windows 95/98 jest program command.com, w systemach Windows z linii NT (Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003, Vista) – program cmd.exe.Przykładowe komendy wsadowe, będące poleceniami powłoki (interpretera komend) systemu MS-DOS i Windows:

-ECHO - wyświetlanie tekstu na ekranie

-COPY - kopiowanie pliku

-DEL - usuwanie pliku

-RD - usuwanie kataloguPrzykładowy program wsadowy systemu MS-DOS lub Windows, w tym przykładzie wyświetlający napis Hello World, wygląda następująco:

@echo off

echo Hello World

pause